Regulamin skierowany do użytkowników formularza kontaktowego na stronie Sander System w zakładce „Czyste Powietrze” oraz „Fotowoltaika”, na podstronach: https://sandersystem.pl/czyste-powietrze/ oraz https://sandersystem.pl/fotowoltaika/

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego  dostępnego na stronie internetowej : https://sandersystem.pl/czyste-powietrze/ oraz https://sandersystem.pl/fotowoltaika/ w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie istotnym z perspektywy pytającego związanego tematycznie ze stroną internetową.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz kontaktowy – elektroniczny formularz, w którym użytkownik może zadać pytanie/pytania powiązane tematycznie ze stroną. Formularz zawiera takie pola jak: Imię i nazwisko, e-mail lub numer telefonu, pole do uzupełnienia wiadomości oraz zgodę na akceptację regulaminu i przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z Formularza kontaktowego w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.
 3. Administrator – firma Sander System z siedzibą na ul. Bociana 19, 31-231 Kraków (KRS: 0000602806, NIP: 9452191256, REGON: 363747960)

III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do Formularza Kontaktowego

 1. Formularz kontaktowy jest powszechnym narzędziem kontaktu i nie wymaga logowania się na stronę. Z formularza może korzystać każda osoba posiadająca dostęp do Internetu oraz przebywająca na stronie: : https://sandersystem.pl/czyste-powietrze/ oraz https://sandersystem.pl/fotowoltaika/. Korzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne.
 2. Administrator zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego na czas nieoznaczony.
 3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Administratora oraz działającej w imieniu Administratora firm podwykonawczych w zakresie tematycznym związanych z zapytaniem.
 4. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego i zobowiązania Użytkownika

IV. Formularz służy do:

– wypełnienia Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię, adres e-mail, telefon, treść wiadomości,
– potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
– potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,
– potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij”.

 1. Użytkownik powinien korzystać z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz na zasadach dobrego współżycia społecznego.
 2. Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego powinien zgodnie z prawdą podać poprawne dane osobowe oraz wstrzymać się od podawania danych osobowych osób trzecich w tym wykorzystywania nie swoich danych w formularzu kontaktowym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podane w formularzu dane osobowe, w tym naruszenie praw osób trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie

V. Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje oraz czyny podjęte po otrzymaniu przez użytkownika informacji zwrotnej z formularza kontaktowego.
 2. Administrator oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego, mają:
  – charakter informacyjny
  – nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora
  – Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nagłe braki dostępności do formularza, spowodowane przez czynniki niezależne od niego.
 3.  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.sandersystem.pl/regulamin-formularz-kontaktowy
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest firma Sander System z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 19  kod pocztowy 31-231, e-mail: kontakt@sandersystem.pl, KRS: 0000602806, NIP: 9452191256, REGON: 363747960)

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

3. Dane i informacje zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane tylko do momentu udzielenia niezbędnej odpowiedzi użytkownikowi.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi formularza kontaktowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, tym samym osoby, które w zakresie zawartym na stronach internetowych na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych działają w celu realizacji przedsięwzięć oraz działają na zasadzie podwykonawstwa – czyli na zlecenie Administratora. Wszelkie powierzenie danych osobowych innym podmiotom wyżej wymienionym ma na celu realizacji pełnowartościowej usługi wpływającej na wysoką jakość świadczenia usług w tym zadowolenie klienta.

5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki/ Administratora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

DARMOWA KALKULACJA KOSZTÓW

Tylko u nas możesz samodzielnie oszacować koszty ogrzewania podłogowego dla Twojego domu! Sprawdź nasz KALKULATOR!

oblicz
oblicz
Znajdziesz nas:
Siedziba główna Sander System: ul. Bociana 19 31-231 Kraków
Salon Sprzedaży w Krakowie: ul. Zakopiańska 56/57, 30-418 Kraków
Salon Sprzedaży w Rzeszowie: Al. Tadeusza Rejtana 67, 35-326 Rzeszów
kontakt@sandersystem.pl
Copyrights: Sander System
Polityka prywatności